filtrowentylacja.pl
29.05.2017   
NEWSLETTER
Wpisz swój adres e-mail
Aktualności Katalog firm Publikacje Przepisy-Prawo Technologie Galerie zdjęć Programy Forum dyskusyjne Imprezy Kontakt
 
Historia wyszukiwania
Strona główna Technologie Filtrowentylacja w strefach zagrożenia wybuchem Filtrowentylacja w strefach zagrożonych wybuchem
chik
METAL - największa w Polsce i jedna z najważniejszych wystaw tej branży w Europie
Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO 2009
Targi Silesia Building Expo SIBEX 2009, Sosnowiec 27 II - 1 III 2009r.
Salon Technologii Obróbki Metali STOM 2009
Grudniowe wydanie Chłodnictwa i klimatyzacji
więcej
Oznaczenie CE
MEGA-Industry - najaktualniejsze tematy z branży górniczej, hutniczej, odlewniczej i koksowniczej
Ocena ryzyka zawodowego.
Bezpieczny Budynek
Kontrola maszyn i urządzeń
Biblioteka TCHIK
Użytkowanie maszyn i urządzeń
Służby Utrzymania Ruchu
więcej
 
więcej firm
Targi ITM WELDING, 9-12 VI 2008
Targi INSTALACJE 2008 22-25 IV 2008
Targi TARBUD 7-9 III 2008
Targi POLEKO 2007 20-23 XI 2007
Targi Kielce 27-29.09.06r
więcej
Oprogramowanie użytkowe dla techniki cieplnej
EDBUD KOSZTORYS – kosztorysowanie szczegółowe i uproszczone
Projektowanie - QCAD
Kosztorysowanie
więcej
Technologie
Filtrowentylacja w strefach zagrożonych wybuchem
2007-09-25 10:44 - Technologie . Filtrowentylacja w strefach zagrożenia wybuchem
Zagrożenie wybuchowe jest to możliwość spowodowania wybuchu (czyli gwałtownej reakcji utleniania lub rozkładu, któremu towarzyszy zwykle nagły wzrost temperatury i wzrost ciśnienia) skutkującego utratą życia lub uszkodzenie ciała i zniszczeniem mienia.
Prędkość fali uderzeniowej wynosi, co najwyżej 340 m/s, w przypadku, gdy mieszanina ma wysoką turbulentność, reakcja może przebiegać gwałtownie, prędkość fali uderzeniowej może osiągnąć prędkość nawet 2000 m/s.
Wybuch może mieć miejsce w przypadku istnienia mieszaniny substancji palnych (w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów) z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której po zapłonie spalanie rozprzestrzenia się samorzutnie na cała niespaloną mieszaninę (atmosfera wybuchowa) oraz wyzwolenie dostatecznej porcji energii pochodzącej od efektywnego źródła zapłonu.

Przepisy precyzują 13 efektywnych źródeł zapłonu:
1. gorące powierzchnie
2. płomienie i gorące gazy (w tym gorące cząstki)
3. iskry wytwarzane mechanicznie
4. urządzenia elektryczne
5. prądy błądzące oraz katodowa ochrona przed korozją
6. elektryczność statyczna
7. wyładowania atmosferyczne
8. fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (od 104 Hz do 3x1012 Hz)
9. fale elektromagnetyczne o częstotliwości (od 3x1011 Hz do 3x1015Hz)
10. promienie jonizujące
11. ultradźwięki
12. sprężania adiabatyczne i fale uderzeniowe
13. reakcje egzotermiczne, włącznie z samozapaleniem się pyłów

Charakterystycznymi parametrami mieszanin palnych są:

● granice wybuchowości (palności,zapłonu), czyli graniczne stężenia składników palnych w mieszaninie. Poza nimi zapłon mieszaniny nie jest możliwy, nawet w przypadku nieskończenie wielkiej energii źródła zapłonu.
● minimalna energia zapłonu-minimalna ilość energii, jaką należy doprowadzić(w postaci płomienia, iskry itd), aby spowodować zapłon atmosfery wybuchowej. Minimalna energia zapłonu jest parametrem, pozwalający na ocenę zagrożenia wybuchem spowodowanej istniejącymi w danym miejscu źródłami energii takich, jak np. iskry elektryczne, iskry mechaniczne.

DYREKTYWA ATEX
Dyrektywa ATEX określa zasadnicze wymagania dla produktów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.Są to wymagania konieczne dla swobodnego przepływu urządzeń, do których ma ona zastosowanie. Określa także minimalne wymagania w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na przebywanie w strefach zagrożonych wybuchem.

Dwie podstawowe dyrektywy ATEX:
● 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.03.1994r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wprowadzoną do obowiązkowego stosowania w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 22 grudnia 2005r.) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

● 99/92/EC ATEX137 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa wprowadzoną do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

STREFY ZAGROŻONE WYBUCHEM-STREFA EX.
Zgodnie z 99/92/EC ATEX137 z dnia 16 grudnia 1999 r. odpowiedzialność za ocenę ryzyka wybuchu oraz podział na Stefy miejsca gdzie istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej ponosi pracodawca. Pracodawca ocenia zagrożenie spowodowane przebywaniem w przestrzeni zagrożonej wybuchem na podstawie:

- prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych oraz ich trwałość
- prawdopodobieństwa zaistnienia skutecznych źródeł zapłonu (włączając wyładowania elektrostatyczne)
- instalacje, używane substancje, procesy technologiczne oraz ich wzajemne oddziaływanie
- skala przewidywanych skutków
Pierwszym etapem jest określenie ryzyka wybuchu, a następnie podział na strefy miejsca zagrożonego wybuchem.

Klasyfikacja miejsc niebezpiecznych została zdefiniowana w załączniku I dyrektywy 99/92/EC ATEX137 z dnia 16 grudnia 1999 r. na podstawie pojawiania się i czasu trwania środowisk wybuchowych.

Strefy dla gazów
0-przestrzeń, w którym atmosfera wybuchowa stanowi mieszaninę powietrza i substancji palnej w formie: gazu, pary lub mgiełki utrzymuje się przez długie okresy czasu lub występuje często.
1- przestrzeń gdzie jest prawdopodobne ze atmosfera wybuchowa będąca mieszaniną powietrza z substancja palną w formie gazu, pary lub mgiełki będzie występować sporadycznie przy wykonywaniu zwykłych czynności.
2- przestrzeń, w której jest mało prawdopodobne ze atmosfera wybuchowa stanowiąca mieszaninę powietrza i substancji palnej w formie: gazu, pary lub mgiełki będzie występować przy wykonywaniu zwykłych czynności – w przypadku wystąpienia utrzymuję się przez krótki okres czasu.
Strefy dla pyłów
20-miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w formie chmury łatwopalnego pyłu będzie występować utrzymuje się stale, przez długi okres czasu lub często
21-miejsce, w którym jest prawdopodobne, że atmosfera wybuchowa w formie chmury łatwopalnego pyłu będzie występować sporadycznie przy wykonywaniu zwykłych czynności.
22- przestrzeń, w której jest mało prawdopodobne ze atmosfera wybuchowa w formie chmury łatwopalnego pyłu będzie występować przy wykonywaniu zwykłych czynności – w przypadku wystąpienia utrzymuję się przez krótki okres czasu.
W strefie zagrożenie wybuchem nie można stosować żadnych urządzeń elektrycznych.


GRUPY I KATEGORIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM
Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym zostały podzielone w dyrektywie Atex na dwie zasadnicze grupy:
 ● Grupa I-urządzenia o przeznaczeniu do pracy pod ziemią w kopalniach, pracujące w naziemnych obszarach kopalń, ale zagrożone wybuchem gazu lub pyłu.

● Grupa II-urządzenia przeznaczone do użytku w innych obszarach zagrożenia wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów.
●● Kategoria 1-urzadzenia przeznaczone do użytku w miejscach, gdzie atmosfery wybuchowe utrzymują się stale, przez długie okresy czasu lub często i zapewniające bardzo wysoki poziom zabezpieczenia nawet w przypadku rzadko występujących awarii urządzenia. Urządzenie powinno być wyposażone w środki ochrony takie, że:
- albo przypadku uszkodzenia jednego ze środków zabezpieczających, przynajmniej drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa
- albo, wymagany poziom bezpieczeństwa zostanie zapewniony w przypadku wystąpienie dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń.
●● Kategoria 2-urządzenie zapewniające wysoki poziom zabezpieczeń przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach, których jest prawdopodobne pojawienie się atmosfer wybuchowych i których środki zabezpieczeń zapewniaj wymagany wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w przypadku częstych zakłóceń lub uszkodzeń urządzeń, jakie zwykle należy brać pod uwagę.
●● Kategoria 3
- urządzenie zapewniające normalny poziom zabezpieczeń urządzenia przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach, w których wystąpienie atmosfery wybuchowej nie jest przewidywane, jeżeli rzeczywiście wystąpią to jest to prawdopodobne rzadko lub w ciągu krótkiego przedziału czasu.

W strefie 0 i 20 można stosować jedynie urządzenia kategorii 1
W strefie 1 i 21 można stosować urządzenia kategorii 1,2
W strefie 2 i 22 można stosować urządzenia kategorii 1,2,3


CERTYFIKATY I OZNAKOWANIE URZĄDZEŃ
Ce i Ex
● Oznakowanie CE- wprowadzone przez Komisję europejską, która ustaliła warunki stosowania CE, w zakresie różnych dyrektyw dotyczących tego znaku. „Oznakowanie CE oznacza zgodność wyrobu ze wszystkimi zasadniczymi i postawieniami procedury oceny, przewidziane przez prawo wspólnotowe w zastosowaniu tego wyrobu” (94/9/EU ATEX95)
● Znak EX/znak CE (dyrektywa Atex) jest oznaczeniem informującą o wykonaniu przeciwwybuchowych, wyposażenie, układy zabezpieczające oraz elementy spełniają wymagania norm europejskich, dostosowanych do Dyrektywy 94/9/EC
Dyrektywa Atex jest dyrektywą znakowania CE- wyroby oznakowane Ex, zanim wejdą na rynek Unii Europejskiej muszą zostać oznaczone również znakiem CE.

Oznaczenie stosowane w urządzeniach przeciw wybuchowych
Np. II1DEExde IIBT5

II-grupa
1-kategoria urządzenia
G- rodzaj atmosfery wybuchowej G- gaz, para, mgła, D-pyl
Ex-oznaczenie urządzenia elektrycznego przystosowanego do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.
d,e- symbol rodzaju ochrony przed zapłonem(dot. urządzeń elektrycznych)
fr- obudowa z ograniczoną wentylacją
d- obudowa ognioszczelność- bezpieczeństwo konstrukcyjne
b- kontrola źródeł zapłonu-osolona gazowa n nadciśnieniem
k- osłona cieczowa
g- bezpieczeństwo wewnętrzne
i- osłona iskrobezpieczna
e- obudowa wzmocniona
o- osłona z wypełnieniem cieczowym
q- osłona z wypełnieniem piaskowym
IIB- podgrupa mieszaniny wybuchowej (podział na podgrupy dotyczy tylko gazów
T5-klasa temperaturowa urządzenia lub maksymalna temperatura powierzchni urządzenia.


WYBRANE PRODUKTY- FILTROWENTYLACJA

Wentylatory przeciwwybuchowe są przeznaczone do pracy w miejscach zagrożonych wybuchem. Produkowane według takich samych schematów jak standardowy typoszereg z zachowaniem warunków bezpieczeństwa przeciwwybuchowego- specjalne materiały, powierzchnie zetknięcia obudowy i wirnika zabezpieczone przed iskrzeniem, silniki elektryczne przystosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem itp.

Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać wentylator przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem:
- szczelna obudowa wentylatora
- wirnik wyważany w klasie dokładności, co najmniej G6.3
- całość odporna na uderzenia
- szczelina między elementami ruchomymi a nieruchomymi powinna być w przedziale 2-20 mm
- każdy wirnik musi być odwirowany przez 24 h z prędkości obrotową 20% większą niż przystosowany w pracy normalnej.
- wentylator zabezpieczony przed wpadnięciem i zassaniem ciał obcych
- wszystkie elementy przewodzące muszą być uziemione, ze względu na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych.

Strumień objętości powinien być tak dobrany, aby nie przekroczyć dolnej granicy wybuchowości
Dla mieszaniny hybrydowych (dwuskładnikowe) stosowuje się materiały przewodzące prąd, a tkaniny filtracyjne musza być przewodnikami prądu stałego
Oddzielacze musza być odporne na eksplozje lub musza posiadać klapy ekspozycyjne, które osłabiają fale uderzeniową wybuchu.

Oferta firmy Venture produkującej wentylatory przeciwwybuchowe:

- przeciwwybuchowe wentylatory promieniowe EGM
- przeciwwybuchowe wentylatory promieniowe SEAT i STORM
- przeciwwybuchowe wentylatory osiowe COMPACT EX
- przeciwwybuchowe wentylatory dachowe HCTT EX
- przeciw wybuchowe wentylatory promieniowe EGM

Zastosowania: komory lakiernicze, alb chemiczne, przemysł chemiczny, petrochemia itp. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G –strefa 1 i/lub 2 oraz kat 2D-sterfa 21i/lub 22, lub dla kategorii 3G/D. Posiadają znak CE i odpowiadają wymaganiom dyr. Atex 94/9/EC.

Konstrukcja
Wirniki wykonane ze stopów aluminium lub spawane z blachy stalowej, samoczyszczące malowane proszkowo, obudowa spawana z blachy stalowej, konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiężnej minimalizujące ryzyko zaiskrzenia. Wirnik i obudowa wykonane ze stali galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej.
Silnik elektryczny trójfazowe 230/400 V lub 400V 50 Hz. Przystosowane w strefach zagrożenia wybuchem


Opracowała : Dorota Kędzierska
Komentarze
Nathaniel 2013-01-26 01:36:57
In tens, please (ten pound notes) cymbalta generic 2012 antiretrovirals are seen every two weeks for the first several visits, then monthly.
Isabelle 2013-01-23 16:14:35
Stolen credit card abilify generic months before your scheduled departure date.
john 2013-01-21 21:36:18
I love the theatre paxil online Version 2009 - 1 (10/01/09) Page 4 of 54
Piotrek student 2007-09-27 00:39:42
Dobry, konretny artykuł. Dobrze wiedziec co oznaczaja Ce i Ex :)
Skomentuj artykuł
Podpis
E-mail:
Treść:
Przepisz kod z obrazka:
   
Protech 09
Wysokowydajne przejezdne odciągi spawalnicze
Urządzenie centralne do wentylacji pomieszczeń
Skuteczne odpylanie w filtrach blokowych i modułowych
Wysokiej klasy filtry mgły olejowej REVEN
Odpylanie metodami suchymi
więcej
ustawa w sprawie NDS
Wymagania dotyczace wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Sposóby informacji o zanieczyszczeniach powietrza
Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawie
Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego dot. zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
Warunki zatrudniania pracowników młodocianych
Ochrona przeciwpożarowa
Prawo budowlane
więcej
Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO 2009, Kraków 22-24 IV 2009
PROTECH 2009 Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii 18-19 Wrocław
więcej
how do you move a book in vista excel free file download now
how do advertisements sound louder than programs free file d
hou mp3 nian qian yi yi free file download now
hot in here mp3 free file download now
house theme song lyrics free file download now
how can i not love you myspace song free file download now
how can i download a free crafts programs free file download
how can i change file mpc to mp3 free file download now
how does mindreader work free file download now
hotkey driver spyware free file download now
więcej
Jaki dział portalu należy rozbudować ?
Aktualności
Forum
Giełda ogłoszeń
Imprezy targowe
Katalog firm
Publikacje
Prawo i przepisy
Programy
Technologie
Aktualności | Katalog firm | Publikacje | Prawo - Przepisy | Technologie | Galerie zdjęć | Programy | Ogłoszenia | Reklama | Polecamy | Forum dyskusyjne | Imprezy targowe | Kontakt | Regulamin
bramygarazowe.biz.pl
filtrowentylacja.pl e-plazma.com.pl e-kotly.com.pl e-filtracja.pl e-elektryka.pl e-kamien.pl utrzymanie-ruchu.pl e-spawalnictwo.pl
Copyright © 2008 r-media.com.pl
Profesjonalne statystyki odwiedzin
Nike Jordan XIX Original Nike air jordan 1cheap jordans Nike Air Jordan Retro V NEW Mens Basketball Shoes SZ 10 Pro Stars 12.5 In Hand Nike Air Jordan Retro 11 Low Tuxedo/Reverse Concord 100% Authentic W/Receiptcheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan 8 Retro [305381-103] Basketball White/Black-True RedNIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG BRED BLACK RED SZ 11.5 Air Jordan 1 Retro High Nouv Men's Shoes Black/Gym Red/White 819176-001cheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan XI 11 Retro Low Infrared 23 Black Pure Platinum Size 9 (433)NIke Air Jordan XXI 21 Men's 7 AUTHENTIC BNIB Vintage Collectible xi iii iv xii Nike Jordan 1 Retro Black Cement Supreme High Size 9.5cheap jordan shoes NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG HIGHLIGHT REEL ATLANTA HAWKS Size 12Nike Air Jordan 5 Retro [136027-115] Basketball Space Jam Poison Green/Infrared DS Air Jordan Retro 4 Oreo IV Columbia doernbecher fear cool grey cement purecheap jordans NIKE AIR JORDAN 8 RETRO C&C 8-12 "CIGAR" CHAMPAGNE CHAMPIONSHIP. 100% AUTHENTICAir Jordan 7 retro Barcelona Nights size 13 Nike Air Flight 89 Mens Retro Basketball Shoes Air Max Sneakers Jordan 4 Pick 1http://www.jordanpicks.com Mens Air Jordan 2 InfraredJordan 5 Stealth DS Size 13 2006 Release NEW Air Jordan XX9 695515-623 Size 11.5 Infrared 29 Photo retro XI 11 Nike DScheap jordan shoes MEN'S NIKE AIR JORDAN 11 RETRO LOW BASKETBALL SHOES WHITE 306008-102 SZ 10.5New Customized Jordan 11 Low Black Out Nike Jordan New School Red Black Mens Air Max Basketball Shoes 768901-623cheap jordan shoes for sale Nike Air Jordan Retro 12 Flu Game Size 8.5